Hilarus

Humorous drawings and graphic services | Humor rysunkowy i usługi graficzne | jedlan@wp.pl | +48 602 212 717

Design – Various Projects | Różne projekty

Ochrona Juwentus

Branch: Security / Range of work: Creation (graphic design and slogans), computer typesetting, preparation for print and for the Internet (animations and banners).
Branża: Ochrona / Zakres prac: Kreacja (projekt graficzny i hasła), skład, przygotowanie do druku i publikacji w internecie (animacje i bannery internetowe).

AdInfo

Branch: IT / Range of work: Remake of logo and designing new visual identity. Design of the website www.adinfo.pl, login screens for computer programs and printed materials including preparation for printing.
Branża: IT / Zakres prac: Przeprojektowanie logo oraz projekt nowej identyfikacji wizualnej. Projekt witryny firmowej www.adinfo.pl, okien logowania aplikacji oraz materiałów informacyjnych łącznie z przygotowaniem do druku.

TASC Technology

Branch: Security / Range of work: Graphic design and, computer typesetting, preparation for print and for the Internet (animations and banners), design of the website.
Branża: Ochrona / Zakres prac: Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku i publikacji w internecie (animacje i bannery internetowe), projekt strony internetowej.

Metropol

Branch: Shopping centre – household goods / Range of work: Design of graphic line, advertisement materials and catalogue, computer typesetting, preparation for print.
Branża: Centrum handlowe – wyposażenie wnętrz / Zakres prac: Projekt linii graficznej, materiałów reklamowych i katalogu, skład, przygotowanie do druku.

Dax Cosmetics

Branch: Cosmetics / Range of work: Creation (graphic design and slogans).
Branża: Kosmetyki / Zakres prac: Kreacja (projekt graficzny i hasła).

Toshiba

Branch: Electronics – notebooks / Range of work: creation of a New Year postcard (graphic design and copy).
Branża: Elektronika – notebooki / Zakres prac: kreacja kartki noworocznej (projekt graficzny i treść).

Texaco

Branch: Motor oils and lubricants / Range of work: Creation (graphic design and slogans) of printing materials. Conception of the form of company’s fair stall.
Branża: Oleje silnikowe i płyny eksploatacyjne / Zakres prac: Kreacja (grafika i hasła) materiałów drukowanych. Koncepcja formy stoiska targowego.

Unilever – Lipton “String&Tag” Contest

Branch: FMCG / 2nd place in the Lipton “String&Tag” contest.
Branża: FMCG / Drugie miejsce w konkursie “String&Tag”.

Empik.com

Branch: Multimedia Internet shop / Range of work: Creation (graphic design and slogans).
Branża: Multimedialny sklep internetowy / Zakres prac: Kreacja (projekt graficzny i hasła).

Mill-Yon

Branch: Development / Range of work: Creation (graphic design and slogan), computer typesetting, preparation for print and for the Internet (animations and banners).
Branża: Dewelopment / Zakres prac: Kreacja (projekt graficzny i hasło), skład, przygotowanie do druku i publikacji w internecie (animacje i bannery internetowe).

Waseet

Branch: Announcements publishing / Range of work: Creation (graphic design, slogan, radio spots).
Branża: Publikacja ogłoszeń / Zakres prac: Kreacja (projekt graficzny, hasło, spoty radiowe).

TLK Intercity

Branch: Railways / Range of work: Graphic design, preparation for print.
Branża: Linie kolejowe / Zakres prac: Projekt graficzny, przygotowanie do druku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: